PUBLIKACJE

Zawieszenie działalności gospodarczej

Prawie każdy przedsiębiorca od czasu do czasu natrafia na trudności, które sprawiają, że interesy nie idą do końca tak, jakby sobie tego życzył. Pojawiają się problemy z płynnością finansową, egzekwowaniem należności, jak i spłatą zobowiązań wobec wierzycieli. W ostatnich miesiącach coraz dotkliwiej odczuwamy skutki kryzysu gospodarczego, dlatego firmy z wielu branż stają przed takim problemem…Problem ten dotyczy również firm specjalizujących się w pracach sezonowych, które przynoszą zyski jedynie w niektórych okresach. Czy to oznacza dla nich nieuchronnie zbliżające się bankructwo lub likwidację?

Zawiesić firmę….na jak długo?

Niekoniecznie! Zamiast likwidować firmę, można rozważyć tzw. zawieszenie działalności gospodarczej do czasu jak sytuacja na rynku się poprawi.  Do końca czerwca 2011 r. zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca mógł zawiesić firmę na okres od jednego miesiąca do nawet dwóch lat. Nowelizacja z dnia 30 czerwca 2011 wprowadziła zapis, który mówi, że przedsiębiorca może zawiesić firmę na okres od 30 dni do 24  miesięcy. W tej kwestii występuje jednak jeden wyjątek: gdy przedsiębiorca zawiesza firmę na okres 1 miesiąca, który przypadł w lutym, okres zawieszenia wynosi wtedy tyle dni, ile przypada na dany miesiąc w danym roku kalendarzowym. Podsumowując, nie ma już konieczności zawieszania firmy na okres miesięczny – może być to okres podany w dniach np. na okres 45 dni a nie koniecznie 2 miesięcy. W 2011 roku wprowadzono jeszcze jedno novum zgodnie, z którym okres zawieszenia działalności gospodarczej trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (nie może być on wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku), a nie jak do tej pory do dnia złożenia tego wniosku. Tym samym umożliwiono przedsiębiorcom określanie we wniosku dnia faktycznego zakończenia zawieszenia działalności gospodarczej.

Jak często?

Jeśli w trakcie ustawowego okresu przedsiębiorca wznowi działalność, może ją ponownie zawiesić. Z kolei, jeśli nie wznowi jej przez 24 miesiące, może ponieść karę grzywny i zostać wykreślony z ewidencji. Jak dodaje Pan Krzysztof Lipiński prezes biura rachunkowego Wl Accountancy: przedsiębiorca sam decyduje, na jaki okres chce zawiesić prowadzenie działalności i ile razy to uczyni – może zawieszać działalność kilkakrotnie.

Gdzie…

Jeśli już zdecydujemy się zawiesić swoją działalność gospodarczą, gdzie zatem powinniśmy się udać? Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, składają wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej w sądzie rejestrowym. Natomiast osoby fizyczne składają podobny wniosek do Ewidencji Działalności gospodarczej.

Niestety i w tym przypadku, nie jest tak pięknie jak mogłoby się wydawać…

Nie każda firma ma jednak taką możliwość. Może tego dokonać jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (jednoosobowa firma) lub też fundacje, spółka czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, o ile nie zatrudniają żadnych pracowników. 

Najważniejsze….Jaka korzyść?

Dzięki zawieszeniu działalności, przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy, w większości przypadków nie musi także składać deklaracji na podatek VAT, jak również opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Składki rentowe i emerytalne w okresie zawieszenia pozostają dobrowolne.

Przedsiębiorca nie może wprawdzie prowadzić bieżącej działalności gospodarczej, jednak może osiągać przychody z działalności, którą prowadził przed zawieszeniem. Może także przyjmować należności i uczestniczyć w postępowaniach sądowych dotyczących działalności prowadzonej przed zawieszeniem oraz nabywać środki trwałe i rozwijać wyposażenie.