PUBLIKACJE

Bariery wejścia na rynek, czyli co „podcina skrzydła” startującym przedsiębiorstwom

Rozkręcenie własnego biznesu to niełatwe zadanie, szczególnie gdy chcemy prowadzić działalność w branży o wysokich barierach wejścia. Każdy potencjalny przedsiębiorca powinien dobrze rozumieć to pojęcie i w trakcie analizy wstępnej oraz sporządzania biznesplanu uwzględnić wszelkie trudności związane z pokonaniem potencjalnych barier, by oszacować czy biznes okaże się opłacalny.

Czym dokładnie są bariery wejścia?

W każdej branży występują pewne czynniki ograniczające możliwość podjęcia działalności, mają one przy tym różny zakres i znaczenie. Jednym z najważniejszych przykładów tego zjawiska jest tzw. ekonomia skali, która występuje w branżach, w których większa produkcja przyczynia się do obniżenia kosztów jednostkowych produktu, poprzez rozłożenie kosztu stałego na większą liczbę jednostek. W takiej sytuacji młode, startujące przedsiębiorstwa napotykają ogromną barierę, gdyż nie są w stanie „kosztowo” dogonić liderów – trzeba na to lat i pieniędzy.

Istotne z punktu widzenia przedsiębiorców są także bariery formalne, takie jak: koncesje, zezwolenia, ograniczenia eksportu i importu czy patenty, które niekiedy wynikają z polityki prowadzonej przez Państwo. Spełnienie tych warunków od młodego przedsiębiorcy wymaga wysiłku i pieniędzy, co z pewnością ogranicza liczbę potencjalnych firm wchodzących do danej branży.

Ważnymi i często występującymi barierami są także bariery pozyskania know-how, wysokie koszty R&D, wysokie koszty zakupu wyspecjalizowanych technologii czy zrekrutowanie wykwalifikowanych pracowników, posiadających odpowiednią wiedzę, certyfikaty i uprawnienia. Nie tylko koszty technologii stanowią znaczną przeszkodę kapitałową, gdyż wszystkie branże o wysokich kosztach inwestycyjnych (np. na infrastrukturę) są nie lada wyzwaniem dla startujących przedsiębiorstw. Niełatwo wejść również do branży, gdzie działa jedynie kilku dystrybutorów i dostawców – pozyskanie ich współpracy może okazać się problematyczne, szczególnie jeśli łączą ich dobre, wieloletnie stosunki z naszymi potencjalnymi konkurentami.

Budowanie marki

W wielu branżach ogromne znaczenie ma również świadomość marki i wykreowany przez firmę wizerunek. Jest to proces długotrwały i wymaga przekonania do siebie nabywców, co wiąże się z wysokimi kosztami poniesionymi na reklamę i public relations. W niektórych sektorach jeśli nawet nie mamy wysokich kosztów infrastrukturalnych i technologicznych, napotykamy na problem wykreowania marki, bez tego nie jesteśmy w stanie skutecznie konkurować z pozostałymi graczami.

Silna konkurencja ma swoje dobre strony

Czym konkurencja silniejsza, tym niższe bariery wejścia. Jeśli natomiast na rynku mamy do czynienia z praktykami oligopolistycznymi lub zmową cenową, zdobycie istotnej pozycji wymagać będzie wypracowania pewnej przewagi: kosztowej, jakościowej lub cenowej. Mało która firma ma jednak szansę doczekać tego momentu i skutecznie konkurować z oligopolistami. Jednym słowem, wysokie bariery wejścia oznaczają większe ryzyko lecz również wyższy potencjalnie zysk. Potrzeba na to sporego kapitału i dużo odwagi… Opisana zasada nie jest jednak regułą. Zdarza się, że mimo znacznego rozdrobnienia rynku, jak w przypadku biur rachunkowych – bariery wejścia są nadal wysokie. Rachunkowość jest bowiem dziedziną, w której liczy się profesjonalizm, doświadczenie i kwalifikacje, a pozyskanie takich pracowników nie jest wcale proste. Choć biur rachunkowych jest w Polsce bardzo dużo, to jedynie te świadczące usługi wysokiej jakości mają szanse przetrwać i pozyskać znaczących klientów.